ரூ2000 நோட்டு செல்லாது ரிசர்வ் வங்கி அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு

ரூ2000 நோட்டு செல்லாது ரிசர்வ் வங்கி அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு | Rs 2000 demonization in tamil 2023

ரூ2000 நோட்டு செல்லாது ரிசர்வ் வங்கி அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு | Rs 2000 demonization in tamil 2023