2021 பிளஸ் 2 பொதுத்தேர்வு நடத்துவதா வேண்டாமா

2021 பிளஸ் 2 பொதுத்தேர்வு நடத்துவதா? வேண்டாமா?

பிளஸ் 2 தேர்வை நடத்துவதா; ரத்து செய்வதா?

See More
விரைவில் 12-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு 2021

விரைவில் 12-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு 2021?

விரைவில் 12-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வுக்கான தேதி என்று பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர்!

See More
Class5 வகுப்பு 5 கணிதம் இணைப்புப்பாடபயிற்சி Br course

Class5|வகுப்பு 5| கணிதம்|காலம்|அளவைகள் – கொள்ளளவு |நாள் 3&4|KalviTv

Class5|வகுப்பு 5| கணிதம் | இணைப்புப்பாடபயிற்சி|Br course| காலம்|அளவைகள் – கொள்ளளவு |நாள் 3&4|KalviTv இந்தப்பாடப்பகுதியில் ஆசிரியர் ” காலம் ” மற்றும் “அளவைகள் – கொள்ளளவு” என்ற தலைப்பில் உள்ள கணக்கு பாடத்தைத் தகுந்த எடுத்துக்காட்டுகளுடன் மாணவர்கள் எளிதில் புரிந்து பயன்பெறும் வகையில் அழகாக நடத்துகிறார்.(பக்க எண் :59-62)

See More
Class 7 வகுப்பு 7 கணிதம் இணைப்புப் பாடப் பயிற்சி Br course

Class 7|வகுப்பு 7|கணிதம்|ஒழுங்கு தொடர் அமைப்பு|நாள் 1&2|KalviTv

Class 7|வகுப்பு 7|கணிதம்|இணைப்புப் பாடப் பயிற்சி |Br course | ஒழுங்கு தொடர் அமைப்பு|நாள் 1&2|KalviTv   இந்தப்பாடப்பகுதியில் ஆசிரியர் ” ஒழுங்கு தொடர் அமைப்பு ” என்ற தலைப்பில் எண் தொடர் வரிசை அமைப்பு முறையை அறிதல் என்ற கணக்கு பாடத்தைத் தகுந்த எடுத்துக்காட்டுகளுடன் மாணவர்கள் எளிதில் புரிந்து பயன்பெறும் வகையில் அழகாக நடத்துகிறார்.(பக்க எண் :57-60)  

See More
Class3 கணிதம் Bridge course KalviTv

Class3 |வகுப்பு3|கணிதம்|நாள் 1&2 | KalviTv

Class3 |வகுப்பு3| கணிதம் | இணைப்பாடபயிற்சி | Bridge course |சதுரம் செவ்வகம் |நாள் 1&2 | KalviTv இந்தப்பாடப்பகுதியில் ஆசிரியர் ” சதுரம், செவ்வகம் ” என்ற தலைப்பில் உள்ள கணக்கு பாடத்தைத் தகுந்த எடுத்துக்காட்டுகளுடன் மாணவர்கள் எளிதில் புரிந்து பயன்பெறும் வகையில் அழகாக நடத்துகிறார். (பக்க எண் :57-59)

See More
Class6 வகுப்பு 6 கணிதம் இணைப்புப் பாடப்பயிற்சி Bridge course வடிவியல்

Class6|வகுப்பு 6|கணிதம் |தொகுதி 1|வடிவியல்|நாள்1&2|KalviTv

Class6|வகுப்பு 6|கணிதம் |இணைப்புப் பாடப்பயிற்சி|Bridge course| தொகுதி 1|வடிவியல்|நாள்1&2|KalviTv இந்தப்பாடப்பகுதியில் ஆசிரியர் “வடிவியல் ” என்ற தலைப்பில் சுற்று புறங்களில் உள்ள கோணங்களை உற்று நோக்கி கோண அளவுகளை ஒப்பிடுதல் என்ற கணக்கு பாடத்தைத் தகுந்த எடுத்துக்காட்டுகளுடன் மாணவர்கள் எளிதில் புரிந்து பயன்பெறும் வகையில் அழகாக நடத்துகிறார். (பக்க எண் :55-58)

See More
Class7 வகுப்பு7 கணக்கு இணைப்புப்பாடப்பயிற்சி

Class7|வகுப்பு7|கணக்கு |இணைப்புப்பாடப்பயிற்சி|Br course|KalviTv

Class7|வகுப்பு7|கணக்கு |இணைப்புப்பாடப்பயிற்சி|Br course|எண்களில் தொடர் வளர் …|நாள் 3&4 | KalviTv இந்தப்பாடப்பகுதியில் ஆசிரியர் “எண்களில் தொடர் வளர் செய்முறை – பெருக்கல், வகுத்தல் ” என்ற தலைப்பில் உள்ள கணக்கு பாடத்தைத் தகுந்த எடுத்துக்காட்டுகளுடன் மாணவர்கள் எளிதில் புரிந்து பயன்பெறும் வகையில் அழகாக நடத்துகிறார். (பக்க எண் :60 – 62)

See More
Class5 வகுப்பு5 கணக்கு இணைப்புப்பாடப்பயிற்சி

Class5|வகுப்பு5|கணக்கு|இணைப்புப்பாடப்பயிற்சி-KalviTv

Class5|வகுப்பு5|கணக்கு|இணைப்புப்பாடப்பயிற்சி|Br course|பின்னங்கள் அறிமுகம், சமான..|நாள் 1&2|KalviTv இந்தப்பாடப்பகுதியில் ஆசிரியர் “பின்னங்கள் அறிமுகம், சமான பின்னங்கள் ” என்ற தலைப்பில் உள்ள கணக்கு பாடத்தைத் தகுந்த எடுத்துக்காட்டுகளுடன் மாணவர்கள் எளிதில் புரிந்து பயன்பெறும் வகையில் அழகாக நடத்துகிறார். (பக்க எண் : 53 – 59)

See More
Class3 வகுப்பு3 கணக்கு இணைப்புப்பாடப்பயிற்சி

Class3|வகுப்பு3|கணக்கு |இணைப்புப்பாடப்பயிற்சி|KalviTv

Class3|வகுப்பு3|கணக்கு |இணைப்புப்பாடப்பயிற்சி|Br course|கனசதுரம், கனசெவ்வகம்..|நாள் 3&4 | KalviTv இந்தப்பாடப்பகுதியில் ஆசிரியர் “கன சதுரம், கன செவ்வகம், உருளை ” என்ற தலைப்பில் உள்ள கணக்கு பாடத்தைத் தகுந்த எடுத்துக்காட்டுகளுடன் மாணவர்கள் எளிதில் புரிந்து பயன்பெறும் வகையில் அழகாக நடத்துகிறார்.(பக்க எண் :59 -62)

See More
Class6 வகுப்பு 6 தமிழ் இணைப்புப்பாடப்பயிற்சி

Class6|வகுப்பு 6|தமிழ்|இணைப்புப்பாடப்பயிற்சி|KalviTV

Class6|வகுப்பு 6|தமிழ்|இணைப்புப்பாடப்பயிற்சி|Br course|நிறுத்தக் குறியீடுகள்…|நாள் 3 &4| KalviTv இந்தப்பாடப்பகுதியில் “நிறுத்தக் குறியீடுகள், குறில் நெடில் வேறுபாடு ” என்ற தலைப்பில் உள்ள பாடத்தைத் தகுந்த எடுத்துக்காட்டுகளுடன் மாணவர்கள் எளிதில் புரிந்து பயன்பெறும் வகையில் அழகாக நடத்துகிறார். (பக்க எண் : 6-10)

See More