தமிழகத்தில் ஸ்மார்ட் கார்டு வடிவில் டிரைவிங் லைசென்ஸ் அறிமுகம்!

தமிழகத்தில் ஸ்மார்ட் கார்டு வடிவில் டிரைவிங் லைசென்ஸ் அறிமுகம்!

இந்தியாவிலேயே முதன்முறை – தமிழகத்தில் ‘ஸ்மார்ட் கார்டு’ வடிவில் டிரைவிங் லைசென்ஸ் அறிமுகம்!

See More