2024 தீபாவளி பட்டாசு சீட்டு

2024 தீபாவளி பட்டாசு சீட்டு – CRT Crackers Fund 2024 | 9840610942

2024 சிவகாசி பட்டாசு சிறுசேமிப்பு திட்டம் | Chennai Crackers Chit Fund Scheme 2024 | crackers fund scheme 2024

CRT Crackers Chit Fund 2023 – Rs.500 Plan Items List

1.1000 Wala Crackers – – 1 BOX
2.1000 Magic Whip – – 1 BOX
3.Dancing Butterfly – – 1 BOX
4.Pop Corn 1.5″ color crackling – – 1 BOX
5.100 Bada Dlx Wala — 1 BOX
6.28 Gaint Cracker — 1 BOX
7.2 3/4″ Kuruvi — 10 PKT
8.3 1/2″ Lakshmi Crackers — 10 PKT
9.4″ Lakshmi Crackers — 10 PKT
10.Stripped Bijili Crackers (100Pcs) — 1 PKT
11.Red Bijili Crackers (100Pcs) — 1 PKT
12.Bamparam Red&Green (10Pcs) — 1 PKT
13.Helicopter Red&Green (5Pcs) — 1 PKT
14.Photo Flash(5Pcs) — 1 PKT
15.Whistle Rocket (10Pcs) — 1 PKT
16.Ultra Pencil(3Pcs) — 1 BOX
17.Star War — 1 BOX
18.1.5″ feet twinkling star(10Pcs) — 1 BOX
19.4″ feet twinkling star(10Pcs) — 1 BOX
20.7UP Robin Match Box 140cm(10BOX) — 1 BOX
21.30 CM Electric Sparklers (5pcs) — 2 BOX
22.30 CM Colour Sparklers (5pcs) — 2 BOX
23.10 CM Electric Sparklers (10pcs) — 5 BOX
24.10 CM Colour Sparklers (10pcs) — 5 BOX
25.30 Multi colour shot — 1 BOX
26.Flower pots Big (10Pcs) — 1 BOX
27.Flower pots Ashoka (10Pcs) — 1 BOX
28.Ground Chakkar Deluxe (10Pcs) — 1 BOX
29.Ground Chakkar Special (10Pcs) — 1 BOX
30.King of King Bomb(10Pcs) — 1 BOX
31.Hydro Bomb (10Pcs) — 1 BOX
32.Tom Jerry Fountain (5 color) — 1 BOX
33.Paw Patrol Red&Green (5pcs) — 1 BOX
34.Golden Rice (5pcs) — 1 BOX
35.Color Rain (5pcs) — 1 BOX
36.3.5″ Tik Tok Fountain (3pcs) – 1 BOX
37.1″ chotta fancy skyshot – 1 Pcs – 1 BOX
38.Cinderla Fountain – 1 Pcs – 1 BOX
39.Classic Wheel (5 Pcs) – 1 BOX
40.Peacock Magic 3 Port – 1 BOX
41.Paper Bomb 1/4KG – 1 BOX
42.Lollipop (5Pcs) – 1 BOX
43.Tin Fountain Shower — 1 BOX
44.12 Shot Crazy Rider — 1 BOX
45.Hulk Fountain — 1 BOX
46.7 Shot multi color(5 Pcs) — 1 BOX
47.1000 Alert Lar — 1 BOX
48.Rock Star Fountain — 1 BOX
49.15 Multi color shot — 1 BOX
50.2″ inch Fancy(1Pc) — 1 BOX
51. 31/2″ Fancy Skyshot — 1 BOX
52.Singing pop Fountain — 1 BOX
53.Color Koti — 1 BOX
54.Fire Lighter –1 BOX

*Inclueded – FREE DELIVERY & Rs.700 Worth GIFT***

 

 

CRT Crackers Chit Fund 2023 – Rs.600 Plan Items List

1.1000 Wala Crackers – – 1 BOX
2.1000 Magic Whip – – 1 BOX
3.Dancing Butterfly – – 1 BOX
4.Pop Corn 1.5″ color crackling – – 1 BOX
5.100 Bada Dlx Wala — 1 BOX
6.28 Gaint Cracker — 1 BOX
7.2 3/4″ Kuruvi — 10 PKT
8.3 1/2″ Lakshmi Crackers — 10 PKT
9.4″ Lakshmi Crackers — 10 PKT
10.Stripped Bijili Crackers (100Pcs) — 1 PKT
11.Red Bijili Crackers (100Pcs) — 1 PKT
12.Bamparam Red&Green (10Pcs) — 1 PKT
13.Helicopter Red&Green (5Pcs) — 1 PKT
14.Photo Flash(5Pcs) — 1 PKT
15.Whistle Rocket (10Pcs) — 1 PKT
16.Ultra Pencil(3Pcs) — 1 BOX
17.Star War — 1 BOX
18.1.5″ feet twinkling star(10Pcs) — 1 BOX
19.4″ feet twinkling star(10Pcs) — 1 BOX
20.7UP Robin Match Box 140cm(10BOX) — 1 BOX
21.30 CM Electric Sparklers (5pcs) — 2 BOX
22.30 CM Colour Sparklers (5pcs) — 2 BOX
23.10 CM Electric Sparklers (10pcs) — 5 BOX
24.10 CM Colour Sparklers (10pcs) — 5 BOX
25.30 Multi colour shot — 1 BOX
26.Flower pots Big (10Pcs) — 1 BOX
27.Flower pots Ashoka (10Pcs) — 1 BOX
28.Ground Chakkar Deluxe (10Pcs) — 1 BOX
29.Ground Chakkar Special (10Pcs) — 1 BOX
30.King of King Bomb(10Pcs) — 1 BOX
31.Hydro Bomb (10Pcs) — 1 BOX
32.Tom Jerry Fountain (5 color) — 1 BOX
33.Paw Patrol Red&Green (5pcs) — 1 BOX
34.Golden Rice (5pcs) — 1 BOX
35.Color Rain (5pcs) — 1 BOX
36.3.5″ Tik Tok Fountain (3pcs) – 1 BOX
37.1″ chotta fancy skyshot – 1 Pcs – 1 BOX
38.Cinderla Fountain – 1 Pcs – 1 BOX
39.Classic Wheel (5 Pcs) – 1 BOX
40.Peacock Magic 3 Port – 1 BOX
41.Paper Bomb 1/4KG – 1 BOX
42.Lollipop (5Pcs) – 1 BOX
43.Tin Fountain Shower — 1 BOX
44.12 Shot Crazy Rider — 1 BOX
45.Hulk Fountain — 1 BOX
46.7 Shot multi color(5 Pcs) — 1 BOX
47.1000 Alert Lar — 1 BOX
48.Rock Star Fountain — 1 BOX
49.15 Multi color shot — 1 BOX
50.2″ inch Fancy(1Pc) — 1 BOX
51. 31/2″ Fancy Skyshot — 1 BOX
52.Singing pop Fountain — 1 BOX
53.Color Koti — 1 BOX
54.Fire Lighter –1 BOX
55.Liya 15 Shot Barbie Angel –1 BOX
56.Liya Crack Jack 30 Shot — 1 BOX

*Inclueded – FREE DELIVERY & Rs.700 Worth GIFT***

 

Contact :
CRT Crackers|Tamil Crackers Review|CRT Sivakasi
Call/WhatsApp : 9840610942