வெளிநாட்டில் இருந்து கொண்டு என் பெயரில் இடம் வாங்க முடியமா

வெளிநாட்டில் இருந்து கொண்டு என் பெயரில் இடம் வாங்க முடியமா? பத்திர பதிவு செய்ய முடியமா?

வெளிநாட்டில் இருந்து கொண்டு என் பெயரில் இடம் வாங்க முடியமா? பத்திர பதிவு செய்ய முடியமா?