பத்திரப்பதிவு கட்டண ரசீது கட்டாயம் மக்களே உஷார்

பத்திரப்பதிவு கட்டண ரசீது கட்டாயம் மக்களே உஷார்!

பத்திரப்பதிவு கட்டண ரசீது கட்டாயம் மக்களே உஷார்!