ஸ்மார்ட் ரேஷன் கார்டு ஐந்து வகைகள்

TAMIL NADU SMART RATION CARD 5 TYPES – TNPDS.COM

TAMIL NADU SMART RATION CARD 5 TYPES – TNPDS.COM

NEW SMART RATION CARD TYPES :

*PHHRICE

*PHAA

*NPHH OR NPHH-L

*NPHHS

*NPHHNC