ஆதார் எண்ணை குடும்ப அட்டையுடன் இணைப்பது

How to Link Aadhar Card With Smart Ration Card Using TNEPDS on Smartphone

ஆதார் எண்ணை குடும்ப அட்டையுடன் இணைப்பது எப்படி? | How to link Aadhar Card With Smart Ration Card