ஸ்மார்ட் கார்டு விவர மாற்றம்

HOW TO CHANGE SMART RATION CARD DETAILS IN ONLINE – TNPDS

ஸ்மார்ட் ரேஷன் அட்டையில் திருத்தம் செய்வது எப்படி?