திருமணம் ஆனவர்கள் ஸ்மார்ட் ரேஷன் கார்டு விண்ணப்பம் செய்வது

HOW TO APPLY NEW SMART RATION CARD IN TAMIL NADU THROUGH ONLINE – DIGITAL TAMIL NADU

 புதிய / திருமணம் ஆனவர்கள் ஸ்மார்ட் ரேஷன் கார்டு விண்ணப்பம் செய்வது எப்படி?