தமிழ்நாடு ஸ்மார்ட் குடும்ப அட்டைக்கு ஆன்லைன்

How to Apply New Ration Card through Online Application in Tamil nadu -TNPDS.GOV.IN

தமிழ்நாடு ஸ்மார்ட் குடும்ப அட்டைக்கு ஆன்லைன் எப்படி மூலம் விண்ணப்பம் செய்வது?