ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல்

ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல்|பெண் பிரதிநிதிகள் உள்ளாட்சி அமைப்புகளில்,அவர்களது கணவர் உள்ளிட்ட பிறர் தலையிட்டால்?

ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல்|பெண் பிரதிநிதிகள் உள்ளாட்சி அமைப்புகளில்,அவர்களது கணவர் உள்ளிட்ட பிறர் தலையிட்டால்?