இந்தியா முழுவதும் பழைய ரேஷன் கார்டுகள் ரத்து

இந்தியா முழுவதும் பழைய ரேஷன் கார்டுகள் ரத்து? புதிய ரேஷன் கார்டு கொடுக்கப்படுமா? உண்மை என்ன?

இந்தியா முழுவதும் பழைய ரேஷன் கார்டுகள் ரத்து? புதிய ரேஷன் கார்டு கொடுக்கப்படுமா? உண்மை என்ன?