10 மற்றும் 12ம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் 2020 எப்போது வெளியாகும்

10 மற்றும் 12ம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் 2020 எப்போது வெளியாகும்?

10 மற்றும் 12ம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் 2020 எப்போது வெளியாகும்?