தமிழக அரசுக்கு வருவாய் இழப்பு எத்தனை கோடி தெரியுமா 2020

TAMILNADU 144| தமிழக அரசுக்கு வருவாய் இழப்பு எத்தனை கோடி தெரியுமா?

TAMILNADU 144| தமிழக அரசுக்கு வருவாய் இழப்பு எத்தனை கோடி தெரியுமா?