வங்கிக் கடன் தவணை மேலும் 3 மாதங்களுக்கு நீட்டிப்பு!

RBI extends EMI moratorium|வங்கிக் கடன் தவணை மேலும் 3 மாதங்களுக்கு நீட்டிப்பு!

RBI extends EMI moratorium|வங்கிக் கடன் தவணை மேலும் 3 மாதங்களுக்கு நீட்டிப்பு!