விஞ்ஞான முறையில் அழிக்கப்படுகிறதா முக கவசங்கள்

விஞ்ஞான முறையில் அழிக்கப்படுகிறதா முக கவசங்கள்?

விஞ்ஞான முறையில் அழிக்கப்படுகிறதா முக கவசங்கள்?