வாக்காளர் அடையாள அட்டை பெற 3 புதிய முறைகள் அமல்படுத்தப்பட்டது

வாக்காளர் அடையாள அட்டை பெற 3 புதிய முறைகள் அமல்படுத்தப்பட்டது; 3 new ways to get voter ID card PVC

வாக்காளர் அடையாள அட்டை பெற 3 புதிய முறைகள் அமல்படுத்தப்பட்டது; 3 new ways to get voter ID card PVC