ரேபிட் டெஸ்ட் கருவி என்றால் என்ன முக்கியத்துவம் என்ன

ரேபிட் டெஸ்ட் கருவி என்றால் என்ன? அதன் முக்கியத்துவம் என்ன?

ரேபிட் டெஸ்ட் கருவி என்றால் என்ன? அதன் முக்கியத்துவம் என்ன?