மாவட்டங்களுக்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் செல்ல யாரிடம் நீங்கள் அனுமதி பெற வேண்டும்

மாவட்டங்களுக்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் செல்ல யாரிடம் நீங்கள் அனுமதி பெற வேண்டும்?

மாவட்டங்களுக்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் செல்ல யாரிடம் நீங்கள் அனுமதி பெற வேண்டும்?