கொரோனா பச்சை மண்டலம்

பச்சை மண்டலங்களில் வாகனங்கள் இயக்கலாம், 50% பொது போக்குவரத்துக்கு அனுமதி | Green Zone | COVID-19

பச்சை மண்டலங்களில் வாகனங்கள் இயக்கலாம், 50% பொது போக்குவரத்துக்கு அனுமதி | Green Zone | COVID-19