இரவு 9.00 மணி முதல் 9.09 மணி வரை மின் விளக்குகளை மட்டும்

நாளை[05.04.2020] மின் விளக்குகளை மட்டும் அணையுங்கள்;மின் சாதனங்களை அணைக்க வேண்டாம்!

தமிழகத்தில் நாளை{05.04.2020} இரவு 9.00 மணி முதல் 9.09 மணி வரை மின் விளக்குகளை மட்டும்
அணையுங்கள்!