தமிழக விவசாயிகளுக்கு இலவச மின்சாரம் ரத்து

தமிழக விவசாயிகளுக்கு இலவச மின்சாரம் ரத்து?

தமிழக விவசாயிகளுக்கு இலவச மின்சாரம் ரத்து?