தமிழகத்தில் 1,018 ஊர்களின் பெயர்களை ஆங்கிலத்தில் எழுதும் முறை மாற்றம்

தமிழகத்தில் 1,018 ஊர்களின் பெயர்களை ஆங்கிலத்தில் எழுதும் முறை மாற்றம்; PDF வடிவில்!

தமிழகத்தில் 1,018 ஊர்களின் பெயர்களை ஆங்கிலத்தில் எழுதும் முறை மாற்றம்; PDF வடிவில்!