தமிழகத்தில் கொரோனா இல்லாத இரண்டு மாவட்டங்கள்

தமிழகத்தில் கொரோனா இல்லாத இரண்டு மாவட்டங்கள்?

தமிழகத்தில் கொரோனா இல்லாத இரண்டு மாவட்டங்கள்?