தமிழகத்தில் ஊரடங்கு; தளர்வு இருக்குமா

தமிழகத்தில் ஊரடங்கு; தளர்வு இருக்குமா? தமிழக அரசு என்ன சொல்கிறது?

தமிழகத்தில் ஊரடங்கு; தளர்வு இருக்குமா? தமிழக அரசு என்ன சொல்கிறது?