சென்னையில் இருந்து வெளியூர் செல்ல அனுமதி வாங்குவது எப்படி

சென்னையில் இருந்து வெளியூர் செல்ல அனுமதி வாங்குவது எப்படி?

சென்னையில் இருந்து வெளியூர் செல்ல அனுமதி வாங்குவது எப்படி?