கோவையில் ரேபிட் டெஸ்ட் கிட் மூலம் பரிசோதனை

கோவையில் ரேபிட் டெஸ்ட் கிட் மூலம் பரிசோதனை தொடங்கியது!

கோவையில் ரேபிட் டெஸ்ட் கிட் மூலம் பரிசோதனை தொடங்கியது!