கொரோனா விழிப்புணர்வுவீடுகளில் தனிமைப் படுத்திக்[Home Quarantine]கொள்வது எப்படி

கொரோனா விழிப்புணர்வு|வீடுகளில் தனிமைப் படுத்திக்[Home Quarantine]கொள்வது எப்படி?

கொரோனா விழிப்புணர்வு|வீடுகளில் தனிமைப் படுத்திக்[Home Quarantine]கொள்வது எப்படி?