கொரோனா பாதிப்பு தமிழகத்தில் சமூக தொற்று நிலையை அடைந்துவிட்டதா

கொரோனா பாதிப்பு தமிழகத்தில் சமூக தொற்று நிலையை அடைந்துவிட்டதா?

கொரோனா பாதிப்பு தமிழகத்தில் சமூக தொற்று நிலையை அடைந்துவிட்டதா?