கொரோனா பரிசோதனைக்காக ஒரு லட்சம் ரேபிட் டெஸ்ட் கருவிகள்

கொரோனா பரிசோதனைக்காக ஒரு லட்சம் ரேபிட் டெஸ்ட் கருவிகள் வாங்க முடிவு!

கொரோனா பரிசோதனைக்காக ஒரு லட்சம் ரேபிட் டெஸ்ட் கருவிகள் வாங்க முடிவு!