கபசுரக்குடிநீர் கொரோனாவுக்கு பலன் தரும் என்பது

கபசுரக்குடிநீர் கொரோனாவுக்கு பலன் தரும் என்பது உண்மையா?

கபசுரக்குடிநீர் கொரோனாவுக்கு பலன் தரும் என்பது உண்மையா?