சென்னையில் முககவசம் அணியாமல் வாகனம் ஓட்டினால்

எச்சரிக்கை; சென்னையில் முககவசம் அணியாமல் வாகனம் ஓட்டினால் அபராதம்!

எச்சரிக்கை; சென்னையில் முககவசம் அணியாமல் வாகனம் ஓட்டினால் அபராதம்!