ஊரடங்கு காலத்தில் அனுமதிக்கப்படும் போக்குவரத்து விவரங்கள்

ஊரடங்கு காலத்தில் அனுமதிக்கப்படும் போக்குவரத்து விவரங்கள்?

ஊரடங்கு காலத்தில் அனுமதிக்கப்படும் போக்குவரத்து விவரங்கள்?