இன்ஜினியரிங் படிப்பில் ஒரே பாடத்தில் 52% பேர் தோல்வி

Anna University Result 2020| Python|இன்ஜினியரிங் படிப்பில் ஒரே பாடத்தில் 52% பேர் தோல்வி!

Anna University Result 2020| Python|இன்ஜினியரிங் படிப்பில் ஒரே பாடத்தில் 52% பேர் தோல்வி!