6 மாவட்டங்களில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி

6 மாவட்டங்களில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி?

6 மாவட்டங்களில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடத்தலாம்; தமிழக அரசு உத்தரவு முழு விவரம்!