5 கோடி ஏழை குடும்பங்களுக்கு மாதம் ரூ.6 ஆயிரம்

5 கோடி ஏழை குடும்பங்களுக்கு மாதம் ரூ.6 ஆயிரம்?