திருப்பதி முன்பதிவு தரிசன டிக்கெட் பணம் திரும்ப பெறுவது எப்படி

31.05.2020|திருப்பதி முன்பதிவு தரிசன டிக்கெட் பணம் திரும்ப பெறுவது எப்படி?

31.05.2020|திருப்பதி முன்பதிவு தரிசன டிக்கெட் பணம் திரும்ப பெறுவது எப்படி?

Pilgrims are allowed to cancel the tickets booked through e-Darshan counters, APT online centers & post offices with performance dates between 14.03.2020 to 31.05.2020 by sending the details mentioned in the document to [email protected] Refunds will be processed within 7 working days.

TTD enabled cancellation option for all the tickets booked through https://ttdsevaonline.com having service dates up to 31-May-2020. Pilgrims can cancel their bookings by logging in to website and selecting cancellation option at transaction history page (Home –> services –> Transaction History). Eligible amount will be refunded as per the terms & conditions to the original payment source used while booking.