தமிழகத்தின் கடன் தொகை எவ்வளவு தெரியுமா

2020-21 தமிழக பட்ஜெட்; தமிழகத்தின் கடன் தொகை எவ்வளவு தெரியுமா?

2020-21 தமிழக பட்ஜெட்; தமிழகத்தின் கடன் தொகை எவ்வளவு தெரியுமா?