2020 தமிழகத்தின் மொத்த வருவாய் எவ்வளவு

2020 தமிழகத்தின் மொத்த வருவாய் எவ்வளவு? செலவு எவ்வளவு.. தமிழக பட்ஜெட் 2020 விவரம்!

2020 தமிழகத்தின் மொத்த வருவாய் எவ்வளவு? செலவு எவ்வளவு.. தமிழக பட்ஜெட் 2020 விவரம்!