வங்கி ஏ.டி.எம்.களில் இனி ரூ.2,000 நோட்டு வருமா

வங்கி ஏ.டி.எம்.களில் இனி ரூ.2,000 நோட்டு வருமா? வராதா?

வங்கி ஏ.டி.எம்.களில் இனி ரூ.2,000 நோட்டு வருமா? வராதா?