வங்கக் கடலில் நாளை உருவாகும் புயல்

வங்கக் கடலில் நாளை உருவாகும் புயல்; 95 கி.மீ வேகத்தில் கரையை கடப்பது எங்கே?

வங்கக் கடலில் நாளை உருவாகும் புயல்; 95 கி.மீ வேகத்தில் கரையை கடப்பது எங்கே?