நாளை முதல் தமிழக அரசுப் பள்ளிகளில் Biometric வருகைப் பதிவு

நாளை முதல் தமிழக அரசுப் பள்ளிகளில் Biometric வருகைப் பதிவு தற்காலிக ரத்தா?

நாளை முதல் தமிழக அரசுப் பள்ளிகளில் Biometric வருகைப் பதிவு தற்காலிக ரத்தா?