தமிழ்நாட்டில் மாவட்ட வாரியாக பாதிக்கப்பட்டவர்களின் விவரம்

தமிழ்நாட்டில் மாவட்ட வாரியாக பாதிக்கப்பட்டவர்களின் விவரம் தெரியுமா?

தமிழ்நாட்டில் மாவட்ட வாரியாக பாதிக்கப்பட்டவர்களின் விவரம் தெரியுமா?