தமிழகத்தில் கொரோனாவால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட 22 மாவட்டங்கள்

தமிழகத்தில் கொரோனாவால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட 22 மாவட்டங்கள்?

தமிழகத்தில் கொரோனாவால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட 22 மாவட்டங்கள்?