தமிழகத்தில் கல்லூரிகள் எப்போது திறக்கப்படும்

தமிழகத்தில் கல்லூரிகள் எப்போது திறக்கப்படும்?

தமிழகத்தில் கல்லூரிகள் எப்போது திறக்கப்படும்?