தஞ்சை பெரிய கோவில் குடமுழுக்கு

தஞ்சை பெரிய கோவில் குடமுழுக்கு : 216 அடி உயர கோபுரத்தில் 12அடி உயரம் உள்ள கலசம் பொருத்தப்படுகிறது!

தஞ்சை பெரிய கோவில் குடமுழுக்கு : 216 அடி உயர கோபுரத்தில் 12அடி உயரம் உள்ள கலசம் பொருத்தப்படுகிறது!