ட்ரம்ப்பை கட்டிப்பிடித்து வரவேற்று காரில் ஏற்றி அனுப்பிய மோடி

ட்ரம்ப்பை கட்டிப்பிடித்து வரவேற்று காரில் ஏற்றி அனுப்பிய மோடி Trump arrives at Ahmedabad airport

ட்ரம்ப்பை கட்டிப்பிடித்து வரவேற்று காரில் ஏற்றி அனுப்பிய மோடி Trump arrives at Ahmedabad airport