செல்லூர் ராஜூபேசி கொண்டு இருக்கும் போது திடீர் என்று உள்வாங்கிய பாலம்

செல்லூர் ராஜூபேசி கொண்டு இருக்கும் போது திடீர் என்று உள்வாங்கிய பாலம் sellur raju speech in madurai

செல்லூர் ராஜூபேசி கொண்டு இருக்கும் போது திடீர் என்று உள்வாங்கிய பாலம் sellur raju speech in madurai