சீனாவில் இருந்து வாங்கப்பட்ட ரேபிட் கிட் சோதனைக்கு திடீர் தடை

சீனாவில் இருந்து வாங்கப்பட்ட ரேபிட் கிட் சோதனைக்கு திடீர் தடை!

சீனாவில் இருந்து வாங்கப்பட்ட ரேபிட் கிட் சோதனைக்கு திடீர் தடை!